BlackBerry Radar

BlackBerry Radar

Theo dõi tài sản vận tải. Nhận được khả năng hiển thị theo thời gian thực dựa trên sự kiện vào các tài sản vận tải. Theo dõi tài sản trở nên đơn giản. Thử nghiệm MIỄN PHÍ. Nhận tối đa năm đơn vị BlackBerry Radar H2 được khen ngợi để đánh giá việc sử dụng tài sản, giảm chi phí và cải thiện dịch vụ.

Blackberry Spark Suites

Blackberry Spark Suites

Bảo mật điểm cuối hợp nhất đáng tin cậy và quản lý điểm cuối hợp nhất. BlackBerry Spark® cung cấp khả năng hiển thị và bảo vệ trên tất cả các thiết bị đầu cuối, bao gồm cả máy tính xách tay cá nhân và điện thoại thông minh được sử dụng cho công việc. Nó thúc đẩy AI, máy học và tự động hóa để cung cấp khả năng ngăn chặn mối đe dọa mạng được cải thiện.